witam na stronie mojej kancelarii


Jeżeli szukają Państwo prawnika w Białymstoku lub Sokółce, to zachęcam do zapoznania się z moją ofertą.

Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych, zastępstwo przed sądami oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej z wyjątkiem występowania w charakterze obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych do czego wyłącznie uprawnionym jest adwokat. Jako prawnik oraz radca prawny posiadam bogate doświadczenie zarówno w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego jak i administracyjnego. Działania kancelarii ukierunkowane są na zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej w przystępnych cenach skierowanej do przedsiębiorców jak i do klientów indywidualnych. Skorzystanie z usług kancelarii pozwala ograniczyć ryzyko podpisania niekorzystnej umowy czy też niekorzystnego rozstrzygniecia sądu lub organu administracji. Za cel stawiam sobie rzetelną i profesjonalną ochronę interesów prawnych moich klientów. Przed podjęciem się sprawy szczegółowo analizuję problem i informuję klienta o moim stanowisku oraz przedstawiam szanse na osiągnięcie celu. Dokładam wszelkich starań, aby świadczyć pomoc prawną rzeczowo, w sposób przyjazny i dostępny dla Klienta. Dlatego też oferuję różne formy kontaktu w tym możliwość umówienia spotkania w miejscu zamieszkania klienta lub jego siedzibie.

Świadczę pomoc prawną nie tylko na terenie Białegostoku i Sokółki, ale również przyjmuję zlecenia z terenu województwa podlaskiego.

Zapraszam do skorzystania z moich usług.

zakres usług


W szczególności Kancelaria oferuje

 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
 • sporządzanie wniosków, pozwów, pism procesowych, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, zażaleń i apelacji, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentowanie Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej.

Skontaktuj się ze mną!

Kancelaria służy pomocą prawną w następujących dziedzinach prawa:

 • prawo cywilne
 • prawo spadkowe
 • prawo gospodarcze
 • prawo wekslowe
 • prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych
 • prawo pracy
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo rodzinne
 • prawo administracyjne
 • postępowanie egzekucyjne

Prawo cywilne

 • pomoc prawna w tym reprezentację na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych oraz czynów niedozwolonych,
 • pomoc prawna w tym reprezentację na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • pomoc prawna w tym reprezentację na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach o zasiedzenie, ustanowienie służebności gruntowych, osobistych oraz drogi koniecznej, o ochronę własności i posiadania, odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości,zniesienia współwłasności,
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
 • pomoc prawna w ściąganiu wierzytelności ( negocjacje z dłużnikiem, wezwanie do zapłaty, proces o zapłatę, postępowanie egzekucyjne),

Prawo spadkowe

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz spraw o zachowek.

Prawo gospodarcze

 • bieżące doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców ( osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek),
 • rejestracja spółek w KRS oraz zgłaszanie zmian,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów i statutów spółek, statutów stowarzyszeń i fundacji, regulaminów oraz uchwał wspólników, organów spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed osobami trzecimi, sądami i organami administracji publicznej,
 • przygotowywanie, opiniowanie i składanie wniosków o ogłoszenie upadłości i zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 k.s.h.).

Prawo wekslowe

 • dochodzenie roszczeń z weksli,
 • wypełnianie weksli in blanco i sporządzanie deklaracji wekslowych.

Prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych

 • bieżące doradztwo prawne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,
 • przygotowywanie projektów statutów, regulaminów i uchwał,
 • udział w posiedzeniach organów spółdzielni,
 • dochodzenie zapłaty odszkodowania od gminy za niedostarczenie byłemu lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
 • zaskarżanie uchwał organów spółdzielni mieszkaniowej oraz uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
 • sporządzanie odwołań od uchwał o wykluczeniu z grona członków spółdzielni,
 • prowadzenie spraw o ustalenie zasadności zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych.

Prawo pracy

 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS i inne,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
 • doradztwo oraz reprezentowanie w sprawach dotyczących ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy oraz odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, odpowiedzialności za mienie powierzone, kar porządkowych i zwolnień grupowych, mobbingu itp.

Prawo zamówień publicznych

 • pomoc Wykonawcom w przygotowaniu oferty i dokumentacji oraz zastosowaniu środków ochrony prawnej,
 • reprezentowanie Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami w sprawach zamówień publicznych.

Prawo rodzinne

 • pomoc w przygotowaniu pism procesowych w tym reprezentowanie Klienta w sądzie w sprawach o rozwód, separację, podział majątku wspólnego oraz alimenty.

Prawo administracyjne

 • reprezentacja Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej, sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji, zażaleń od postanowień, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego, przygotowywanie aktów prawa miejscowego oraz dokumentów wewnętrznych jednostki samorządowej.

Prawo egzekucyjne

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym w tym sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skarg na czynności komornika,
 • sporządzanie pozwów oraz reprezentowanie Klientów w sprawach o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności i zwolnienie zajętej przez komornika rzeczy od egzekucji.

cennik


 • Porada prawna od 100 zł.
 • Sporządzenie opinii prawnej od 250 zł.
 • Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne - do uzgodnienia z klientem przy świadczeniu stałej obsługi prawnej,
 • Abonament miesięczny - pakiety obsługi prawnej dla przedsiębiorców - Pakiety.
 • Wynagrodzenie godzinowe - zależne od rodzaju zlecenia i stopnia trudności.
 • Stawka stała – przy pojedynczych zleceniach np. sporządzenie projektu umowy, udział w rozprawie, sporządzenie pozwu, wniosku, odwołania.
 • Wynagrodzenie z premią za sukces ( succes fee) - w indywidualnych sprawach wynagrodzenie ustalane z klientem może przewidywać dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy - preferowane w sprawach o odszkodowania,
 • Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe jest ustalane w zależności od rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu, nie niższe niż stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 1804). Stawki minimalne wynoszą:
  • przy wartości przedmiotu sporu do 500 zł – 90 zł;
  • przy wartości przedmiotu sporu od 500,01 zł do 1.500 zł – 270 zł;
  • przy wartości przedmiotu sporu od 1.500,01 zł do 5.000 zł – 900 zł;
  • przy wartości przedmiotu sporu od 5.000,01 zł do 10.000 zł – 1.800 zł;
  • przy wartości przedmiotu sporu od 10.000,01 zł do 50.000 zł – 3.600 zł;
  • przy wartości przedmiotu sporu od 50.000,01 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;
  • przy wartości przedmiotu sporu ponad 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł.


Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy, tj. kosztów opłat sądowych, opłat skarbowych, zaliczek na pokrycie kosztów sporządzenia opinii biegłych. Koszty te pokrywane są przez klienta.

W przypadku zlecenia sprawy do poprowadzenia, koszt pierwszej porady prawnej zaliczany jest na poczet wynagrodzenia za zastępstwo.

pakietyKancelaria oferuje przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, spółkom, wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom mieszkaniowym świadczenie usług w ramach pakietów obsługi prawnej.

Korzyści jakie płynął z takiej obsługi prawnej to:
 • obniżenie kosztów obsługi prawnej,
 • stały dostęp do pomocy prawnej,
 • obsługa prawna dostosowana do potrzeb klienta,
 • zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu o obecność radcy prawnego w siedzibie Klienta w określone dni tygodnia.
PAKIET I
239 PLN NETTO +VAT
 
 • Liczba godzin pracy w miesiącu 2 godziny
 • Porady prawne i konsultacje telefonicznie i mailowo
 • Sporządzanie pism procesowych, wniosków, wezwań do zapłaty, umów, opinii prawnych, projektów uchwał, dokumentów rejestrowych
 • Cena po wykorzystaniu pakietu – 150 PLN / godzina NETTO
 • Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu o obecność radcy prawnego w siedzibie Klienta w określone dni tygodnia.
PAKIET III
849 PLN NETTO + VAT
 • Liczba godzin pracy w miesiącu 7 godzin
 • Porady prawne i konsultacje telefonicznie i mailowo
 • Sporządzanie pism procesowych, wniosków, wezwań do zapłaty, umów, opinii prawnych, projektów uchwał, dokumentów rejestrowych
 • Cena po wykorzystaniu pakietu – 150 PLN / godzina NETTO
 • Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu o obecność radcy prawnego w siedzibie Klienta w określone dni tygodnia.
PAKIET IV
1699 PLN NETTO + VAT
 • Liczba godzin pracy w miesiącu 14 godzin
 • Porady prawne i konsultacje telefonicznie i mailowo, dwie wizyty radcy prawnego w siedzibie klienta
 • Sporządzanie pism procesowych, wniosków, wezwań do zapłaty, umów, opinii prawnych, projektów uchwał, dokumentów rejestrowych
 • Cena po wykorzystaniu pakietu – 150 PLN / godzina NETTO
 • Udział radcy prawnego w negocjacjach z kontrahentami i mediacjach
 • Reprezentowanie Klienta przed sądami i organami administracji publicznej
Niewykorzystane godziny przechodzą na kolejny miesiąc.

Powyższa informacja dotycząca pakietów obsługi prawnej ma wyłącznie charakter informacji i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Zaufaj doświadczeniu

Wiedza i zaangażowanie pozwalają na znajdowanie szybkich i skutecznych rozwiązań

pro bonokontakt ze mną


Twoja wiadomość została wysłana! Dziękujemy.