blog


 • Nowe terminy przedawnienia roszczeń.

  W dniu 8 czerwca 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy-Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1104). Zmianie ulegają przepisy regulujące terminy przedawnienia. Ustawa ta zawiera korzystne zmiany dotyczące konsumentów. Dla przypomnienia konsumentem jest osoba, która nabywa rzeczy lub usługi na cele nie związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

   

  W obecnym stanie prawnym sąd nie bada z urzędu czy dochodzone pozwem roszczenie jest przedawnione. Przedawnienie roszczenia dochodzonego przez sądem jest uwzględniane wyłącznie na podstawie zarzutu przedawnienia podniesionego przez pozwanego. Było to wykorzystywane przez firmy windykacyjne, które skupowały przedawnione roszczenia i kierowały pozwy do sądu licząc na nieznajomość prawa pozwanych. Po wejściu w życie powyższej ustawy stan ten ulegnie zmianie. Otóż ustawodawca wprowadził do art. 117 kodeksu cywilnego zmianę dodając ust. 2(1) w brzmieniu - Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Oznacza to ni mniej ni więcej jak to, że sąd z urzędu będzie badał czy dochodzone względem konsumenta roszczenie jest przedawnione, a w przypadku ustalenia, że jest - powództwo względem niego oddali. Pozwany konsument nie będzie musiał podejmować żadnych działań przed sądem w tym zakresie tj. zgłaszać zarzutu przedawnienia.

   

  Jednak ustawodawca od tej reguły wprowadza wyjątek. Sąd po rozważeniu interesów stron w wyjątkowych przypadkach może nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności ( art. 117 (1) k.c.).

   

  Zmianie ulegają również ogólne terminy przedawnienia roszczeń majątkowych wynikające z kodeksu cywilnego. Najdłuższy 10 letni termin przedawnienia zostanie skrócony do 6 lat. Bez zmian pozostaje termin przedawnienia dochodzenia roszczeń okresowych oraz roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tutaj pozostają nadal 3 lata. Wprowadzono również nową zasadę liczenia upływu terminu przedawnienia. Jeżeli okres przedawnienia jest dłuższy niż 2 lata to koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

   

  Przykład

  Jeżeli 3 letni termin przedawnienia rozpocznie bieg od dnia 4.05.2018 r. to zgodnie ze zmianami termin przedawnienia upłynie dopiero 31.12.2021 r.

   

  Zmianie uległ też inny termin. Gdy roszczenie stwierdzone jest o prawomocnym orzeczeniem sądu, innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, a także roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd z chwilą uprawomocnienia się wyroku zaczyna biec nowy termin przedawnienia. Obecnie wynosi on 10 lat. Po wejściu w życie zmian w kodeksie cywilnym będzie on wynosił 6 lat.

   

  Nowe terminy przedawnienia roszczeń dotyczyć będą również roszczeń, które powstały przed dniem wejścia w życie ustawy i które w tym dniu nie są jeszcze przedawnione.

   

  Zmiany w kodeksie cywilnym wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia tj. dnia 9 lipca 2018 r.